Bella

Postępowanie reklamacyjne

1. Wyciąg z regulaminu dotyczący postępowania reklamacyjnego

VII. Postępowanie reklamacyjne.

  1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle swego uznania skorzystać bądź to z gwarancji producenta lub w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm). oraz Kodeksu Cywilnego.
  2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (t.j. Dz.U.2017.683 z późn. zm oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. 
  3. Reklamacja winna być złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje@Matopat24.pl i określać dane Klienta, jego adres, numer Zamówienia oraz opis stwierdzonej niegodności Towaru z umową. 
  4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania, udzielając odpowiedzi na piśmie lub drogą elektroniczną. 
  5. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 
  6. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy. 

2. Reklamacje należy składać na adres:

Bella - Handel Sp. z o. o.
ul. Przelot 39,
87-100 Toruń

3. Formularz reklamacyjny w formacie PDF:

Pobierz

4. Dane kontaktowe

  • Numer telefonu do infolinii sklepu: (56) 45 19 111
  • Adres email: reklamacje@Matopat24.pl