Bella

1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej, jest ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

2. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.Matopat24.pl, którego właścicielem jest Bella Handel Sp. z o.o. (zwany dalej Sklepem) umożliwia klientom pobieranie faktur ze strony Sklepu po uprzedniej akceptacji tej formy przesłania faktur.

3. Klient akceptuje elektroniczne przesyłanie faktur (zwany dalej Odbiorcą) po uprzednim zalogowaniu się do na stronę Sklepu, jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej po zażądaniu wystawienia faktury.

4. Odbiorca zostanie poinformowany pocztą e-mail o możliwości przesłania faktury w formie elektronicznej. Adres e-mail właściwy do otrzymywania powiadomień o możliwości przesłania przez Bella Handel Sp. z o.o. faktury w formie elektronicznej jest adresem przypisanym do profilu Odbiorcy w Sklepie.

5. Adres e-mail właściwy do przesyłania przez Bella Handel Sp. z o.o. powiadomień o przesyłaniu faktur elektronicznych do pobrania ze Sklepu: sklep@Matopat24.pl

6. Bella Handel Sp. z o.o. przesyła, w tym udostępnia faktury w formie elektronicznej, gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści w rozumieniu powołanego rozporządzenia, podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą niekwalifikowanego certyfikatu.
Odbiorca nie jest zobowiązany do posiadania podpisu elektronicznego.

7. Momentem otrzymania faktury wystawionej przez Bella Handel Sp. z o.o. w formie elektronicznej, będzie moment wejścia na serwer pocztowy skrzynki pocztowej wymienionej w pkt. 4 powiadomienia o udostępnieniu faktury do pobrania.

8. Faktury mogą być przesyłane, w tym udostępniane w formie elektronicznej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji tego sposobu dostarczania przez Odbiorcę. Odbiorca akceptuje przesyłanie, w tym udostępnianie w formie elektronicznej faktur poprzez zaznaczenie pola
- w formularzu swojego profilu w Sklepie lub
- w formularzu składania zamówienia lub
- w oknie z komunikatem pojawiającym się po zalogowaniu pytającym o akceptację przesyłania faktur elektronicznie.

9. Faktury udostępniane przez Sklep są w formacie plików PDF.

10. Za moment otrzymania przez Odbiorcę faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej, będzie uznawany moment wejścia na serwer pocztowy skrzynki pocztowej Odbiorcy wskazanej w pkt.4 powiadomienia o udostępnieniu faktury korygującej do pobrania. 

11. Akceptacja przez Odbiorcę wystawiania i przesyłania przez Bella Handel Sp. z o.o. faktur w formie elektronicznej, nie wyłącza prawa Bella Handel Sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

12. Odbiorca jest uprawniony do cofnięcia akceptacji do wystawiania i przesyłania przez Bella Handel Sp. z o.o. faktur w formie elektronicznej. Bella Handel Sp. z o.o. traci prawo do przesyłania, w tym udostępniania faktur w formie elektronicznej w momencie otrzymania oświadczenia o cofnięciu akceptacji. Takie oświadczenie klient Sklepu może wyrazić poprzez odznaczenie pola „Akceptuję elektroniczne przesyłanie faktur” w swoim profilu w Sklepie.